Hvad sker der lige nu i forhandlingerne?

februar 12, 2024

Det er blevet uge 7, og overenskomstparterne er ved at samle op på de første forhandlinger inden det går løs efter vinterferien igen.

Der er ikke indgået nogen aftaler endnu, men vi kan konstatere, at der er en god forhandlingsvilje til stede.

GLS-A og 3F har derfor i enighed sendt en orienteringsskrivelse til Forligsmanden på det grønne område i dag.

Vi har meddelt, at de næste forhandlinger starter den 20. februar og vi vurderer ikke, at det er nødvendigt at anmode om Forligsmandens assistance for nuværende.

Vi vil løbende orientere forligsinstitutionen om forhandlingernes fremdrift, når vi er i gang igen.

Konsekvenser hvis vi ikke bliver enige

Hvis parterne ikke kan opnå enighed om en ny overenskomst inden den 1. marts 2024 – hvad sker der så?

Forligsmanden indkalder parterne til forhandling i Forligsinstitutionen, og hvis Forligsmanden ikke kan få parterne til at indgå forlig, vil 3F varsle strejke. GLS-A vil samtidig varsle lockout.

Konflikten kan træde i kraft 1. marts eller ved forligsmandens udsættelse af konflikten på 5. dagen herefter. Forligsmanden kan højst udsætte en konflikt i 2 x 14 dage.

Ved konflikt vil 3F trække alle medlemmer ud af GLS-A medlemsvirksomheder. Konflikt kan udvides med sympatikonflikt således, at virksomheder under DA-området kan forhindres i at samarbejde med GLS-A medlemmer. Det kan konkret betyde, at virksomheder på DA-området f.eks. ikke må modtage mælk på mejeri, dyr på slagteri, dyr til transport, olie, hjælpestoffer, transport til og fra virksomheder m.m.

Dyrevelfærdsprotokollatet sikrer, at konflikten ikke får et omfang, hvor dyr lider overlast. Der nedsættes et dispensationsudvalg.

Når konflikten er trådt i kraft og er effektiv, bortfalder overenskomsten. Dvs. at parterne er frigjort fra den overenskomst, som hidtil har været gældende.

3F kan imidlertid opretholde hovedkonflikten og sympatikonflikten mod GLS-A’s medlemsvirksomheder. Konflikt vil derfor reelt ikke være overstået før en ny overenskomst træder i stedet for den gamle. Parterne må derfor til forhandlingsbordet igen.