FAQ

Få svar på dine spørgsmål om de nye regler

Oftest stillede spørgsmål om OK2024

"
$

Hvem forhandler GLS-A overenskomst med?

GLS-A forhandler overenskomster med 3F Fagligt Fælles Forbund, HK/Privat og Dansk Metal

"
$

Hvornår udløber de nuværende overenskomster?

Den 29. februar 2024

"
$

Hvad er en fritvalgskonto?

Fritvalgskontoen er en obligatorisk opsparing, som medarbejderen selv kan bestemme hvordan anvendes, f.eks. til børneomsorgsdage eller indbetaling på pensionsordningen. Læs mere om fritvalgskontoen på vores rådgivningsside.

"
$

Hvad er en SH-konto?

SH-kontoen er en obligatorisk opsparing, som anvendes til kompensering af timelønnedes løntab på søgnehelligdage, feriefridage og overenskomstfastsatte fridage. Det er kun timelønnede, der arbejder under en 3F-overenskomst eller Metaloverenskomsten, der er har en SH-konto. HK-overenskomsten indeholder ikke regler om SH-konto. Læs mere om SH-kontoen på vores rådgivningsside.

"
$

Hvad er en kompetencefond?

Kompetencefonden er en obligatorisk uddannelsesfond som alle medlemmer af GLS-A betaler ind til. Kompetencefonden yder tilskud til uddannelse for alle medarbejdere, som er omfattet af en overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund hhv. Dansk Metal og GLS-A eller som er omfattet af en tiltrædelsesoverenskomst. Bidraget til fonden beregnes på baggrund af antal løntimer under den enkelte overenskomst. Læs mere om fondene på vores rådgivningsside.

"
$

Hvordan er de formelle rammer til overenskomstforhandlingerne?

Arbejdsgiverforeningen er berettiget til på medlemmernes vegne at indgå bindende aftaler og overenskomster med de modstående forbund. Bestyrelsen fører forhandlinger med de modstående forbund på medlemmernes vegne og er bemyndiget til at afslutte og opsige overenskomster om arbejdsforhold, herunder arbejdstid og arbejdsløn.

På lønmodtagersiden sendes nye overenskomster til urafstemning.

På arbejdsgiverside tages stilling til nye overenskomster ved kompetent forsamling, dvs. i bestyrelserne

"
$

Hvad er normalløn?

I normallønsoverenskomster fremgår lønnen af overenskomsten, og medarbejderne har ikke ret til kollektive lønforhandlinger. Lønsatser og lønstigninger aftales ved overenskomstforhandlingerne, og det forudsættes, at den enkelte medarbejders lønniveau følger overenskomsten. Overenskomsterne mellem GLS-A og 3F er, bortset fra entreprenøroverenskomsten, normallønsoverenskomster.

"
$

Hvad er minimaløn?

I minimallønsoverenskomster fastsættes en minimalløn, og den enkelte medarbejders løn fastsættes herefter ved forhandling. Lønnen skal afspejle den enkelte medarbejderes dygtighed, erfaring, uddannelse og indsats. Lønstigninger, der følger af eventuelle stigninger i fritvalgskonto mv. kan medregnes i forbindelse med den lokale lønvurdering. Medarbejderne har ret til at kræve individuel lønforhandling. Ofte fastsættes lønnen dog ved kollektiv lønforhandling én gang årligt. Entreprenøroverenskomsten mellem GLS-A og 3F, overenskomsten mellem GLS-A og Dansk Metal samt overenskomsten mellem GLS-A og HK Privat er minimallønsoverenskomster.

"
$

Hvad er forligsinstitutionen?

Forligsinstitutionen har til opgave at bistå ved interessekonflikter på arbejdsmarkedet. Hvis organisationerne ikke kan blive enige om et overenskomstforlig træder forligsinstitutionen til for at hjælpe med at finde en løsning.

Hvis der er grund til at frygte arbejdsstandsning eller arbejdsstandsning er indtrådt, kan forligsmanden indkalde de stridende parter til forhandling. Dette kan se af egen drift eller på foranledning af parterne. Ved fortsat uenighed vil det udløse en arbejdskonflikt.

Forligsinstitutionen vil typisk skele til overenskomstforlig på det øvrige arbejdsmarked.

"
$

Hvad kan forligsmanden gøre?

Forligsmanden kan:

  • indkalde parterne til forhandling
  • udsætte konflikt i 2 uger for at forhindre truende arbejdsstandsning
  • komme med henstillinger om indrømmelser
  • forlange forhandlinger genoptaget under mægling
  • fremsætte mæglingsforslag, hvis det anses for formålstjenligt
  • udsætte konflikt i yderligere 2 uger (i særlige situationer)
  • behandle alle spørgsmål, såvel specielle som generelle krav

Det er forbudt at referere fra forhandlinger i forligsinstitutionen og parterne har mødepligt, hvilket vil sige at de ikke må møde ved befuldmægtiget